Bokningsvillkor

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BOKNING

1. Villkoren gäller för professionell hyra till konsumenten och gäller för:

  • rum och lägenheter (i följande kallade hyresobjekt)
  • kanoter och kajaker hyrda för enskilt bruk (hädanefter kallade hyresobjekt)

2. Bokning

Bokningen är bindande för båda parter när kontraktet är undertecknat eller hyresgästen (nedan kallad Bootshaus) har bekräftat skriftligen hyrestagarens order (nedan kallad kund).

3. Betalning

De bokade hyresobjekten måste betalas av kunden vid bokningstillfället, om inte annat avtalats mellan Bootshaus och kunden. Hyran utöver den ursprungliga bokningen betalas senast vid hyresperiodens början om inte annat avtalats i det aktuella fallet. Bootshaus har rätt att säga upp avtalet om inte kunden betalar vid rätt tillfälle och förseningen är inte av mindre betydelse för uthyraren. Kunden ansvarar då för ersättning med hyresbeloppet, om inte kanoten kan hyras ut till en annan kund.

4. Avbokning

Om kunden avbeställer de bokade hyresobjekten före hyresperiodens start kommer hyresgästen att debiteras:

  • 20% av hyran 30 dagar före hyresperioden
  • 30% av hyran 29-14 dagar före hyresperioden
  • 40% av den totala hyran 13 - 7 dagar före hyresperioden
  • 50% av den totala hyran 6 - 1 dagar före hyresperioden
  • 80% av hyran 24 timmar eller mindre före hyresperioden

Om det avbokade hyresobjektet är hyras till en annan har kunden rätt att återkräva det belopp som betalas med en hanteringsavgift på högst 100 kronor. Vid uppsägning av hyresobjektet före hyresperiodens början på grund av dödsfall, allvarlig sjukdom eller liknande omständigheter som har slagit hyresgästen eller någon i hans familj, ska Bootshaus återbetala vad som betalats av kunden. Illamående etc bör motiveras av ett läkarintyg eller liknande. 5. Överföring av kontrakt före hyresperiodens början Kunden har alltid rätt att överlåta uthyrningsavtalet till en annan person istället för avbokning om Bootshaus inte har skäl att vägra att acceptera det som hyresgäst. Den ursprungliga kunden kommer således att vara fri från alla åtaganden till Bootshaus.

6. Villkoren för hyresobjektet

Bootshaus är ansvarig i början av hyresperioden för att leverera det överenskomna hyresobjektet i gott skick. Då är det kundens ansvar att det returneras i samma skick.

7. Försenad eller felaktig leverans

Om Bootshaus inte tillhandahåller hyresobjektet på avtalsvillkor och med överenskommen utrustning vid avtalad tid har kunden rätt till en sådan minskning av hyran som motsvarar förseningen. Om korrigeringen inte äger rum inom 3 timmar från avtalad tid har kunden rätt att säga upp avtalet. Annullering kan dock inte ske om felet bara är tillgängligt av mindre betydelse för kunden eller om Bootshaus levererar motsvarande hyresobjekt inom 3 timmar från den avtalade tiden.

8. Retur i förväg på grund av sjukdom etc.

Vid dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet som påverkar hyresperioden har kunden eller någon i hans familj rätt att returnera hyresobjektet före slutet av den avtalade hyresperioden. Hyresperioden som används ska anses löpa till dagen efter retur. Sjukdom etc bör styrkas av ett läkarintyg eller liknande.

9. Återlämning vid slutet av hyresperioden etc.

Vid slutet av hyresperioden måste kunden returnera hyresobjekten i samma skick som före hyresperiodens start, förutom normalt slitage. Bootshaus och kunden ska om möjligt gemensamt inspektera hyresobjekten.

10. Tvister

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna ej enas kan tvisten prövas av Allmänna reklamations- nämnden, i den mån ärendet är av sådan beskaffenhet att det kan behandlas av nämnden, eller av allmän domstol (tingsrätt). Det är alltid Svensk lag som gäller och regler för Sverige som används.